Onze visie op zorg


Wat verstaan we onder zorg?
Als katholieke school hebben we in de uitwerking van ons zorgbeleid onze zorgvisie gebaseerd op :
* de opdrachten uit het ” Opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen”.
* het zorgcontinuüm
* principes van HGW (handelingsgericht werken)

Via bevraging en overleg binnen het schoolteam vertalen wij deze basisteksten naar ons eigen opvoedingsproject. We hebben een eigen visie op zorgbeleid uitgetekend en hebben hiervan een schriftelijke neerslag opgenomen in het schoolwerkplan (SWP).

Vanuit ons opvoedingsproject is de totale ontplooiing van elk kind het uitgangspunt (hoofd, hart, handen). We willen de kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden, rekening houdend met niveau en tempo van elke individuele leerling. Kinderen met uiteenlopende noden willen we binnen de school zo goed mogelijk opvangen en opvolgen.
In het schooltraject dat kinderen bij ons doorlopen, streven we ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen op het einde van de lagere school de eindtermen bereiken. We werken hiervoor met een puntensysteem, maar vinden ook het leerproces erg belangrijk. De ZILL-doelen staan bij de evaluatie van het leerproces centraal.

Zorg op school
De klasleerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking.
De eerste differentiatie gebeurt binnen de reguliere klaswerking. Binnen deze krachtige leeromgeving proberen we problemen te voorkomen (= brede basiszorg). Welbevinden en betrokkenheid van elk kind staan centraal. Daar we ervan overtuigd zijn dat dit beter verloopt in kleinere klasgroepen, houden we bewust rekening met het aantal leerlingen per klas bij het samenstellen van de klassen aan het begin van het schooljaar.

Voldoen de geboden maatregelen niet meer of slechts gedeeltelijk aan de onderwijsbehoeften van de leerling dan gaan we binnen het team op zoek naar oplossingen. De specifieke interventies blijven (meestal) klasintern. We werken met alle kinderen aan dezelfde doelen, enkel de manier waarop deze doelen bereikt worden, kunnen per leerling verschillen, afhankelijk van hun mogelijkheden (= verhoogde zorg).

Om aan te sluiten bij de zorgbehoeften van de leerling kan het zijn dat we over de grens van het jaarklassensysteem heen werken. Bij deze curriculumdifferentiatie krijgen leerlingen, na 2/2 gezamenlijk overleg met alle betrokkenen, een individueel traject aangeboden. De zorgcoördinator van de school ondersteunt de leerkracht bij deze opdrachten.

Biedt de klasinterne zorg niet voldoende ondersteuning, worden mogelijkheden en manieren van aanpak gezocht die kunnen gerealiseerd worden binnen de reguliere werking van de school. Hier wordt steeds een MDO voorzien, waarbij het CLB een adviserende rol speelt (MDO= een multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken partijen bespreken wat de beste strategie kan zijn voor het kind). Op dit overleg kunnen schoolse problemen, maar ook moeilijke thuissituaties of overwegingen rond draagkracht leerkracht/klas/school aan bod komen. Het CLB vervult een tweeledige rol: het schoolteam ondersteunen en de leerling/ouders begeleiden (= uitbreiding van zorg).

Indien nodig wordt er doorverwezen naar externen. Hiermee bedoelen we logopedisten, kinesisten, psychologen, psychiaters, ONW (ONW = OndersteuningsNetWerk = individuele ondersteuning door externe ondersteuners)
Als laatste stap wordt een school op maat gezocht, een school waar de mogelijkheid bestaat tot het bieden van een meer aangepast aanbod (= zorg op maat).

In heel dit proces staat de communicatie centraal.

Binnen het team wordt gewerkt met behulp van SmartSchool (= een digitaal leerlingvolgsysteem voor de ganse schoolloopbaan). Vanuit deze registratie worden jaarlijks overgangsgesprekken gehouden naar het volgende schooljaar toe.
Via nieuwsbrief, website, oudercontacten, agenda, opendeurdagen, ouderraad, … worden de verschillende aanspreekpunten binnen de school kenbaar gemaakt.

Zorg en ouders
Ouders zijn een belangrijke partner. Betrokkenheid van ouders komt de ontwikkeling van kinderen ten goede.
Als school informeren we ouders duidelijk (via oudercontacten) en durven dan ook van ouders verwachten dat zij belangrijke gegevens of informatie, omtrent de schoolse opvolging van hun kind, aan de school bezorgen. Binnen deze interactie is het de bedoeling om samen te bekijken wat de beste aanpak voor het kind is.

We vertrekken vanuit hetzelfde doel: we willen het beste voor elk kind. Ouders zijn ervaringsdeskundige inzake hún kind in thuissituaties, de school betreffende het onderwijsaspect. Niet alle zorgvragen van ouders of zorgnoden van het kind kunnen door de school opgelost of ondersteund worden. De draagkracht van het schoolteam dient gerespecteerd te worden.
We streven naar openheid in overleg en samenwerking met alle betrokken participanten in het kader van wederzijds respect en vertrouwen.

Zorgteam en directie


Directie Eva Van Reeth
Zorgcoördinator lagere school: meester Tom Van Schooten
Zorgleerkracht kleuterschool: juf Nancy Cabie
Zorgleerkracht lagere school: juf Lus Teughels 
Kinderverzorging: juf Eva Nelen/Juf Hlima/juf Kimberly