Ons pedagogisch project


In de uitoefening van haar pedagogisch project, streeft de school de volgende doelstellingen na:

 • het geven van een christelijke opvoeding
 • het geven van onderwijs waarbij kwaliteit primeert
 • aandacht besteden aan de vorming van het karakter
 • bijdragen in de vorming tot gemeenschapszin

1. Aan de leerlingen van de school wordt een opvoeding gegeven die gebaseerd is op de christelijke waarden. Zij verwacht van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.

 • Onze school maakt integraal deel uit van de parochiegemeenschap.
 • De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.
 • Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.
 • Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven. Van de ouders wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht. (geen anti-houding)
 • De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentale vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

2. De school streeft onderwijs na, waarbij de kwaliteit primeert en zal daartoe de evolutie in het onderwijs volgen met aangepaste concrete veranderingen. Leerlingen met leermoeilijkheden zullen begeleid worden door CLB indien nodig wordt een beroep gedaan op de begeleiding en ondersteuning van het G.O.N. (geïntegreerd onderwijs) voor kinderen met motorische, visuele en auditieve stoornissen.

Het streven naar een kwaliteitsonderwijs houdt in:

A. Het kind in het midden:

 • bijzondere zorg voor de “kleinen” (kansarmen, zwakkeren)
 • respect voor en aanvaarding van ieder kind
 • elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden
 • maximale ontplooiingskansen voor elk kind:
  • het totale kind (hoofd, hart en handen)
  • elk kind is anders

B. Dynamische school met opdracht voor deskundigheid:

 • streven naar verdere uitbouw en verbetering
 • openstaan voor vernieuwing
 • begeleiding en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen

3. De school besteedt aandacht aan de individuele steun en vorming van het karakter van elk kind. Voornaamheid, wellevendheid en erkenning van de gedragsregels van de school moeten nagestreefd worden. De vorming is gericht op de morele waarden die aan de basis liggen van een gezonde en evenwichtige opvoeding zodat, naast hun rechten, de kinderen ook plichten kennen t.o.v. ouders, school en gemeenschap.

4. De school streeft de vorming van de gemeenschapszin na, gepaard aan de zin voor verantwoordelijkheid. Dit houdt ondermeer in dat het sociaal contact tussen de kinderen zal bevorderd worden en dat de mondiale vorming gekaderd wordt in het algemeen lessenschema. Aan de problemen van een heterogene samenstelling van de huidige maatschappij, met eerbied voor de vrijheid van iedereen, zal niet voorbij gegaan worden. Het streven en het in stand houden van een prettige groepssfeer en –geest behoren impliciet tot de taak van de school.

Wij proberen een ”hechte” school- en klasgemeenschap te verwezenlijken.

 • Wij besteden aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (inrichtende macht, personeel, ouders, kinderen, CLB, Medisch Schooltoezicht, …)
 • Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen.
 • Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst- als van waardenbeleving en engagement. Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.