Structuur


Algemeen

Een school is meer dan een directeur en de leraars. Een heleboel andere mensen zetelen in verschillende structuren, die als doel hebben van de school een goede school te maken.

Sinds 1 januari 2020 is onze school een deel van de scholengemeenschap KOMO, ‘Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving’.

Vzw KOMO

Molenbergstraat 4
2800 Mechelen

 

Voorzitter : Patrick Vandewiele
Ondervoorzitter : Paul Lenaerts
Algemeen directeur: Kurt Van Steenlandt

 

U kunt hierover meer informatie vinden op www.komo.be.Directie  

Eva Van Reeth

e-mail: directie@zonnewijzer.net

 

Administratie

Greet Verhaeghe

e-mail: secretariaat@zonnewijzer.net (niet tijdens vakantieperiodes)

 

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is als vzw het wettelijke hoofd van de school en draagt alle verantwoordelijkheid.

Binnen de vzw KOMO zijn er acht LOKALE BESTUURSCOMITES (LBC) actief. Elk LBC draagt de verantwoordelijkheid voor de haar toevertrouwde scholen.

Wij behoren met onze school tot LBC KOMO-Zuid.

 • Onze voorzitter: Dhr. Walter Hendrickx
 • Vertegenwoordigers voor De Zonnewijzer Weerde:

         Eva Van Reeth
         Géry Van Coppenolle
         Luc Janssens  (secretaris)

De schoolraad

Sinds 1992 werd er in onze school een schoolraad verkozen.

In deze raad kunnen zowel de ouders, de lokale gemeenschap, de leerkrachten als het schoolbestuur beroep doen op
medezeggenschap.

De schoolraad heeft informatiebevoegdheid over alle materies die rechtstreeks een weerslag hebben op het algemene schoolleven.

Tevens heeft deze raad adviesrecht, overlegbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid over een aantal welbepaalde materies.

Leden:

 • voorzitter: Bart Nobels 
 • directie: Eva Van Reeth
 • afvaardiging schoolbestuur: Erna Van den Heule & Stefan Verschoren
 • afvaardiging leerkrachten: Eva Lerno & Erika Deprins
 • afvaardiging ouders: Sandra Schroos & Evi Dom
 • afvaardiging lokale gemeenschap: Ronald Hoogsteyn & Isabelle Koopman

Het leerkrachtenteam

Vermits we veel aandacht besteden aan de keuze van onze leerkrachten, beschikken we over een prima team. Daar er zich hier ook af en toe wijzigingen kunnen voordoen, vindt u de namen en adressen dan ook op deze site, bij elke klas.

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Het is de klassenraad die o.m. bepaalt aan wie de getuigschriften basisonderwijs toegekend worden.

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op
vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychische en sociaal functioneren.De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding
  vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding
  slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.Ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg en andere arts worden aangeduid. In dit geval
  zijn de kosten ten laste van de ouders. Onze school sloot een overeenkomst met  CLB-Noordwest-Brabant te Vilvoorde, Gendarmeriestraat 63, tel. 02/251.15.55.
 • U vindt meer informatie op https://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant/